Chráněná přírodní památka Tlumačovská tůňka

Maloplošné chráněné území "Tlumačovská tůňka" je zařazeno do kategorie chráněná přírodní památka od roku 1994. Tvoří ji umělá vodní nádrž na západním okraji Tlumačova u silnice vedoucí do Kvasic. Nachází se v nadmořské výšce 185 m nad mořem a má výměru 0,2008 ha.

Tlumačovská tůňka je významným místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé místo výskytu vzácných druhů mikroflóry vod v poříčních nivách.

Nádrž byla vyhloubena poblíž pravého břehu říčky Mojeny. Geologický podklad tvoří neogenní sedimenty Hornomoravského úvalu (jíly, písky a štěrky) překryté kvartérními naplaveninami řeky Moravy a Mojeny (jílovito-písčité hlíny a štěrky).

V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle vysazen, podobně jako leknín bílý (Nymphaea alba).

Ve velmi hojném počtu se zde vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta) a zaznamenán byl i skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Dále byli na této lokalitě z obojživelníků nalezeni ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). Výskyt blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) nebyl potvrzen. Charakter biotopu ale nevylučuje možnost výskytu tohoto kriticky ohroženého druhu i zde. Doposud je však blatnice skvrnitá na Zlínsku doložena pouze z jediné nevelké lokality poblíž Otrokovic. Kolem rybníčku nachází vhodné podmínky k životu i užovka obojková (Natrix natrix).

Tlumačovská tůňka - rybníček
Tlumačovská tůňka - rybníček

Přehled chráněných území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz