Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Obec Tlumačov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2017:

Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 7
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona 0
Počet stížností podaných podle § 16a 0
Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., účtován žádný poplatek.

V průběhu roku starosta, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických i písemných informací různým institucím i občanům, kteří se obrátili na OÚ i když se ve svých žádostech přímo neodvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. O poskytnutí takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, hlášením místního rozhlasu, na webových stránkách obce a ve čtvrtletníku Tlumačovských novinek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 31. 1. 2018