Pozvánka na zasedání ZO

 Informace vydána: 6.12.2017

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 13. 12. 2017 V 17:00 HODIN

v budově KIS, nám. Komenského 170


Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 1. 11. 2017 do 13. 12. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 6/2017
5. Rozpočet obce na rok 2018
6. Povodí Moravy s. p. Brno - dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 10. 4. 2008
7. Prodej pozemku p. č. 2684 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
8. E. ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 849/4 a 2528 v k. ú. Tlumačov na Moravě
9. Záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2453/3 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
10. Záměr odprodeje pozemku p. č. st. 854 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
11. Výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov
12. Směna pozemku p. č. 1398/14 a části p. č. 2452 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
13. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
14. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2018
15. „Rekonstrukce ul. Sokolská – SO 102 Chodník“ a „Vybudování učebny CJ a IT v ZŠ Tlumačov“ - podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná – IROP
16. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 1/2017 ze dne 23.2.2017 – Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

Diskuse, závěr

Zveřejnil(a): Dana Kouřilová, sekretariatou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu