Pozvánka na zasedání ZO

 Informace vydána: 25.10.2017

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 1. 11. 2017 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170


Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 6. 9. 2017 do 1. 11. 2017
4. Rozpočtové opatření č. 5/2017
5. Pravidla rozpočtového provizoria
6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022
7. OZV obce Tlumačov č. 3/2017 Čistota a zeleň
8. OZV obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
9. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2445 v k. ú. Tlumačov na Moravě
10. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě
11. Záměr prodeje pozemku p. č. 2684 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
12. Záměr směny pozemku p. č.1398/14 a části p. č. 2452 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě
13. Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru „Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice“
Diskuse, závěr

Zveřejnil(a): Dana Kouřilová, sekretariatou@tlumacov.cz

Informace obecního úřadu